DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Citáty a Moudrá slova

>>Tato moudra jsou tu po věky věků.Někdy to mohou,a ve většině případů i jsou slova,která by každý"zdravý"člověk měl umět cítit srdcem.
Ten,kdo se ve svém životě řídí zdravým selským rozumem,ten nehledí kdo a z jakého náboženského směru tato slova vyřkl.Cítí je srdcem.
Už proto by bylo dobré naučit se míti srdce v hlavě a mozek v prsou.
S úctou a přáním Všeho dobrého
JELEF<<

  

>>Kdo říká PRAVDU,

                                        ten neumře na nemoc.<<


 

>>Je zapotřebí míti silné tělo a jasnou mysl,tyto dva aspekty přinášejí úspěchy ve všech podnicích.<<
 


 

>>Člověk se rodí přiměřeně svým touhám.<<
 


 

>>Naše touhy mají na okolí stejný vliv,jako myšlenky-předávají se ostatním.<<
 


 

>>TOUHA a její vyšší druh-VŮLE,jsou nejmohutnějšími tvůrčími silami vesmíru.<<
 


 

>>Žák si musí v sobě vypěstovati šest vlastností-
,,KONTROLU SVĚTA MYŠLENEK,
KONTROLU ČINŮ,
OVLÁDÁNÍ NÁLAD,
NEPŘEDPOJATOST,
DŮVĚRU V OKOLNÍ SVĚT,
VNITŘNÍ ROVNOVÁHU,,.
Zvlášť důležitá vlastnost je-KLADNÝ VZTAH KE VŠEMU.
Neméně důležitá je také VŮLE KE SVOBODĚ.<< 


>>TEN kdo má v sobě pevnou vůli k dobru,a snaží
     se dodat svým myšlenkám čistotu,TEN již našel
     cestu k NEJVYŠŠÍMU.
     A vše ostatní mu bude přidáno.
<<
  


                                  ,,TABULA SMARAGDINA,,

>>Jest pravdivé,jest jisté,jest skutečné,
                                 že to,
co jest dole jest stejné jako to,co jest nahoře
 a co jest nahoře jest jako to co jest dole,aby
           byly dokonány divy jedné věci.
A jako všechny věci byly učiněny z jediného,
tak všechny věci se zrodily z této jediné věci
                         přizpůsobením.<<                                                              HERM TRISMEGISTOS
           

>>Velká lidská díla i velké lidské životy jsou utvářeny
energiemi,které přicházejí přímo z jádra a proudí volně
bez omezování.<<
 


 

>>Vše co existuje ve fysickém světě,musí nejprve existovat
nebo být vytvořeno ve světě energie.<<
 


 

>>z ESENCE  povstává VĚDOMÍ,
     z VĚDOMÍ povstává MYSL,
     z MYSLI     povstává HMOTA<<
 


 

>>Celku sloužíme tím lépe,čím jsme sami dokonalejší.<<
 


 

V "duchové vědě"se mluví o čtyřech vlastnostech,jichž si člověk musí vydobýt na takzvané stezce zkoušek,chce-li vystoupit k vyššímu poznání.
První z nich je schopnost oddělovat v myšlenkách to,co je pravdivé,od toho,co se jeví,pravdu od pouhého mínění.
Druhá vlastnost je správné hodnocení toho,co je pravda a skutečnost,vůči tomu,co se jeví.
Třetí schopnost spočívá v uplatňování šesti vlastností:
KONTROLA MYŠLENEK
KONTROLA SKUTKŮ
SNÁŠENLIVOST
VYROVNANOST
VYTRVALOST
VÍRA
Čtvrtou vlastností je LÁSKA K VNITŘNÍ SVOBODĚ.
Tyto vlastnosti musí být zapracovány do duše tak,aby se staly základem vnitřních návyků.
  

>>MYŠLENKA přitahuje to,co sama obsahuje.<<
 


 

>>MYŠLENKA jako síla jemnější,ovládá vždy síly hrubší.<<
 


 

>>MYŠLENKY jsou silnější blesku.<<
 


 

>>MYŠLENKY JSOU VĚCI<<
 


 

>>Kdo učí,ten se učí.<<
 


 

>>Přítomnost myšlenky je jako přítomnost milenky.
domníváme se,že tuto myšlenku nikdy nezapomeneme a tato milenka že se nám nikdy nestane lhostejnou.Avšak sejde z očí,sejde z mysli!Nejkrásnější myšlenka je v nebezpečí,že bude nenávratně zapomenuta,nezapíšeme-li ji,a milenka,že nám uprchne nezasnoubí-li se.<<
 


 

>>Je to přírodní a vědecký zákon,že nemůžeme nikomu učiniti skutečné dobro,aniž je učiníme také sobě.<<
 


 

>>Všechny velké tradice moudrosti nám říkají,že cesta za hranice obyčejné mysli vede SRDCEM.
Touto cestou srdce je ODDANOST.
Opravdová oddanost je nepřetržitá vnímavost vůči PRAVDĚ.
Opravdová oddanost je zakořeněna v bázlivé a uctivé VDĚČNOSTI,která je však jasná,zdůvodněná a inteligentní.<<
 


 

>>Úplná oddanost přináší úplné štěstí,nepochybování přináší úplný úspěch.
Čím jste oddanější,tím jste vůči učení otevřenější.
Čím jste otevřenější vůči učení,tím větší má šanci proniknout do Vašeho srdce a mysli a tak přivodit úplnou duchovní proměnu.<<
 


 

>>Největší výkony vyžadují nejhlubší trpělivost a nejdelší čas.<<


 

>>Nepleť si pochopení s uvědoměním a nezaměňuj uvědomění za osvobození<<


 

>>Nedělej si naděje na dosažení,ale celý život se v něm cvič.<<
 


 

>>Nespěchej příliš,abys odstranil všechny své pochyby a problémy,
"spěchej pomalu."
"FESTINA LENTE"
 


 

>>Nechovej nerozumná očekávání,protože duchovní růst vyžaduje čas.<<
 


 

>>Neustálé učení a očišťování to je duchovní cesta.<<
 


 

>>Zákon je živé slovo živého Boha prostřednictvím živých proroků pro živé lidi.
Ve všem živém je zákon,ale hledejte ho hlavně ve Vás samých.<<
 


>>TĚLO je chrám DUCHA
a
          DUCH je chrám BOHA.<<
 


 

>>Při svém hledání používej co nejvíce soudnosti.Duchovní cesta vyžaduje víc inteligence,více střízlivého pochopení a jemnější schopnost rozlišovat než kterýkoli jiný obor,protože v sázce je nejvyšší pravda.
V každém okamžiku používej"SVŮJ ZDRAVÝ ROZUM".<<
 


 

>>Následuj celým srdcem a myslí až do konce duchovní cesty jednu tradici,avšak zůstávej přitom otevřen a pln respektu k názorům Všech ostatních.<<
 


>>Znáš-li jednu,dosáhneš Všech.<<
 


 

>>Kořenem všech strastí je nevědomost.<<
 


 

>>Ačkoliv je naše pravá přirozenost láskyplná,je od nepaměti zatemněna temným mrakem nevědomosti a zmatku.
Tato pravá přirozenost,naše božská přirozenost se však nikdy zcela nevzdala tyranii nevědomosti,a někde se vždy vzbouří proti její nadvládě.<<
 


 

                                     >>Vzkaz pro učitele<<

 

"Praví učitelé jsou laskaví,soucitní,neúnavní

ve své touze podělit se o všechnu moudrost,

kterou získali od svých mistrů,

nikdy své žáky neplísní ani s nimi nijak nemanipulují,

nikdy za žádných okolností je neopouštějí,

nesledují své vlastní cíle,

nýbrž slouží velikosti učení a vždy zůstávají skromní."


 

 

 

>> Spoléhej se na poselství učitele - ne na jeho osobu ;

       Spoléhej se na význam - ne jenom na slova ;

       Spoléhej se na skutečný smysl - ne na prozatímní ;

       Spoléhej se na svou mysl moudrosti - a ne na svou

                           obyčejnou  Posuzující mysl<<


 

>>Pravý učitel je mluvčím pravdy<<


 

>> Pravé vyučování udílí jen život a ještě lépe

SEN.

                                Naučiti se sníti jest první stupeň k 

                                                  MOUDROSTI.<<


                   

>> Poučují nás symbolické obrazy<<


 

>>Sen jest stezkou mezi bděním a spaním ;

          jest také stezkou mezi životem a smrtí<<


 

>>Člověk nemá nikdy ochabnouti na cestě k CÍLI,jejž si předsevzal.<<


 

>> Práce se nezačíná abychom se jí vzdali,

nýbrž abychom ji dokončili.

To je nutnost!

Počaté Dílo,byť bylo zdánlivě sebe nepatrnější,

napolo vykonané a zanechané,rozkládá a otravuje Vůli.

A tak jako nepohřbená mrtvola,otráví vzduch v celém domě.<<


 

>> Veškeré dění,jež vstupuje do našeho života,má svůj účel;

neexistuje nic nesmyslného.

Nemoc,jež se zmocní člověka,dává mu úlohu:

zažeň mne silou ducha,aby síla ducha opět zesílila a stala se

opět pánem hmoty,

jímž bývala kdysi, před,,Prvním hříchem,,.<<


 

>>Musíme hledati duchovní vyučování v sobě samých

                                      a nikdy u jiných.

     Jen ona poučení,která nám posílá náš vlastní duch,

                přicházejí v čas a pro ně jsme zralými.

Je třeba,abyste pro zjevení u jiných lidí byly hluší a slepí.

    Stezka k věčnému životu jest úzká jako ostří nože.

Nemůžete jiným ani pomoci,když je vidíte potáceti se,

               ani nesmíte očekávati od nich pomoci.

     Kdo hledí na jiné,ztrácí rovnováhu a zhroutí se.

Zde neexistuje společné kráčení kupředu jako ve světě,

třeba že jest nezbytně potřebí vůdce,on musí se k nám

                               dostaviti z říše ducha.

         Vše, co nepochází z ducha,jest mrtvou zemí,

a nebudeme se modliti k jinému Bohu,než k tomu,

                 jenž se projevuje v naší vlastní Duši.<<

 

 

 


>>Čím rychleji vydáváme jiným své nynější myšlenky a

ideje,

tím rychleji budeme přijímati nové.<<


 

>>Nikdo,na celém světě nemůže zůstati dlouho chudým ve smyslu světském,je-li bohat duchovně.<<


 

                 >>Ve vyšších říších DUŠE jsou jen ti lidé,

                                  kteří se neustále radují,

                                    kteří jsou zkoušeni a

                                 kteří důvěřují v budoucí

                                      ÚSPĚCH A ŠTĚSTÍ.<<


 

>>Moudrým se v moudrých rčeních

                                           zlatě moudrost skví,

                     hlupák se z moudrých rčení sotva co dozví.<<


 

>>Býti pánem svých myšlenek,

                                              musí značiti také,

                      býti všemocným ředitelem svého osudu.<<


>>Není nic odpovědnějšího

                                           než lidské myšlenky.<<


>>Naše myšlenky mají na nás obrovský vliv,

                                            vytváří totiž náš

                     DUCHOVNÍ A MRAVNÍ CHARAKTER.<<


 

>>Radost,kterou způsobíme druhému,

                                   má podivuhodnou vlastnost:

                       odrazem se neoslabuje,ale vrací se k nám

                                        KOŠATĚJŠÍ A ZÁŘIVĚJŠÍ.<<


 

                         >>Nálada myšlení,která v Tobě převládá,

                                    má větší podíl na Tvém úspěchu

                                ve všem co děláš než cokoliv jiného.<<


 

>>Jestliže myslíš,nebo-li udržuješ ve svém myšlení

                                      představy nebo myšlenky

                       RADOSTNÉ         NADĚJNÉ        ROZHODNÉ

                                             SILNÉ           VLÍDNÉ

                 SPRAVEDLIVÉ         PORADNÉ         A       URČITÉ

                               přitáhneš a dostaneš vždy víc a víc

                               takovýchto myšlenkových prvků.<<


 

>>Jen ten,kdo se naučí pohybovati světlem,

                    může rozkazovati stínům a současně osudu.

                                Kdo chce toho dokázati činy,

                                         jest sám jen stínem,

                                 který se stíny marně bojuje.

              Ale zdá se,že život nás musí uštvati skoro k smrti,

                                  nežli pochopíme konečně

                                                     KLÍČ.<<


 

>>Logika Tě zavede z bodu A do bodu B,

                        PŘEDSTAVIVOST VŠAK KAMKOLIV.<<